javax.portlet.title.080808
目录 
【周纪一】 起著雍摄提格,尽玄黓困敦,凡三十五年。
【周纪二】 起昭阳赤奋若,尽上章困敦,凡四十八年。
【周纪三】 起重光赤奋若,尽昭阳大渊献,凡二十三年。
【周纪四】 起阏逢困敦,尽著雍困敦,凡二十五年。
【周纪五】 起屠维赤奋若,尽旃蒙大荒落,凡十七年。
【秦纪一】 起柔兆敦牂,尽昭阳作噩,凡二十八年。
【秦纪二】 起阏逢阉茂,尽玄黓执徐,凡十九年。
【秦纪三】 起昭阳大荒落,尽阏逢敦牂,凡二年。
【汉纪一】 起旃蒙协洽,尽柔兆涒滩,凡二年。
【汉纪二】 起强圉作噩,尽著雍阉茂,凡二年。
【汉纪三】 起屠维大渊献,尽重光赤奋若,凡三年。
【汉纪四】 起玄黓摄提格,尽昭阳赤奋若,凡十二年。
【汉纪五】 起阏逢摄提格,尽昭阳大渊献,凡十年。
【汉纪六】 起阏逢困敦,尽重光协洽,凡八年。
【汉纪七】 起玄黓涒滩,尽柔兆阉茂,凡十五年。
【汉纪八】 起强圉大渊献,尽上章困敦,凡十四年。
【汉纪九】 起重光赤奋若,尽强圉协洽,凡七年。
【汉纪十】 起著雍滩,尽柔兆执徐,凡九年。
【汉纪十一】 起强圉大荒落,尽玄黓阉茂,凡六年。
【汉纪十二】 起昭阳大渊献,尽重光协洽,凡九年。
【汉纪十三】 起玄黓涒滩,尽玄黓敦牂,凡十一年。
【汉纪十四】 起昭阳协洽,尽阏逢敦牂,凡十二年。
【汉纪十五】 起旃蒙协洽,尽柔兆敦牂,凡十二年。
【汉纪十六】 起强圉协洽,尽昭阳赤奋若,凡七年。
【汉纪十七】 起阏逢摄提格,尽屠维协洽,凡六年。
【汉纪十八】 起上章涒滩,尽玄黓阉茂,凡三年。
【汉纪十九】 起昭阳太渊献,尽玄黓涒滩,凡十年。
【汉纪二十】 起昭阳作噩,尽屠维单阏,凡七年。
【汉纪二十一】 起上章执徐,尽著雍困敦,凡九年。
【汉纪二十二】 起屠维赤奋若,尽著雍阉茂,凡十年。
【汉纪二十三】 起屠维大渊献,尽强圉协洽,凡九年。
【汉纪二十四】 起著雍涒滩,尽昭阳赤奋若,凡六年。
【汉纪二十五】 起阏逢摄提格,尽旃蒙单阏,凡二年。
【汉纪二十六】 起柔兆执徐,尽著雍敦牂,凡三年。
【汉纪二十七】 起屠维协洽,尽玄黓阉茂,凡四年。
【汉纪二十八】 起昭阳大渊献,尽著雍执徐,凡六年。
【汉纪二十九】 起屠维大荒落,尽阏逢阉茂,凡六年。
【汉纪三十】起 旃蒙大渊献,尽玄黓敦牂,凡八年。
【汉纪三十一】 起昭阳协洽,尽阏逢涒滩,凡二年。
【汉纪三十二】 起旃蒙作噩,尽柔兆阉茂,凡二年。
【汉纪三十三】 起强圉大渊献,尽屠维赤奋若,凡三年。
【汉纪三十四】 起上章摄提格,尽旃蒙协洽,凡六年。
【汉纪三十五】 起柔兆涒滩,尽柔兆敦牂,凡十一年。
【汉纪三十六】 起强圉协洽,尽上章涒滩,凡十四年。
【汉纪三十七】 起重光作噩,尽旃蒙大渊献,凡十五年。
【汉纪三十八】 起柔兆困敦,尽阏逢涒滩,凡九年。
【汉纪三十九】 起旃蒙作噩,尽重光单阏,凡七年。
【汉纪四十】 起玄黓执徐,尽旃蒙大荒落,凡十四年。
【汉纪四十一】 起柔兆敦牂,尽旃蒙单阏,凡十年。
【汉纪四十二】 起柔兆执徐,尽阏逢困敦,凡九年。
【汉纪四十三】 起旃蒙赤奋若,尽昭阳作噩,凡九年。
【汉纪四十四】 起阏逢阉茂,尽旃蒙作噩,凡十二年。
【汉纪四十五】 起柔兆阉茂,尽柔兆涒滩,凡十一年。
【汉纪四十六】 起强圉作噩,尽昭阳单阏,凡七年。
【汉纪四十七】 起阏逢执徐,尽柔兆敦牂,凡三年。
【汉纪四十八】 起强圉协洽,尽重光大渊献,凡五年。
【汉纪四十九】 起玄黓困敦,尽上章涒滩,凡九年。
【汉纪五十】 起重光作噩,尽强圉单阏,凡七年。
【汉纪五十一】 起著雍执徐,尽上章敦牂,凡三年。
【汉纪五十二】 起重光协洽,尽昭阳作噩,凡三年。
【汉纪五十三】 起瘀逢阉茂,尽旃蒙大渊献,凡二年。
【汉纪五十四】 起柔兆困敦,尽著雍摄提格,凡三年。
【汉纪五十五】 起暑维单阏,尽上章执徐,凡二年。
【汉纪五十六】 起重光大荒落,尽旃蒙作噩,凡五年。
【汉纪五十七】 起柔兆阉茂,尽著雍困敦,凡三年。
【汉纪五十八】 起屠维赤奋若,尽昭阳大荒落,凡五年。
【汉纪五十九】 起阏逢敦牂,尽柔兆涒滩,凡三年。
【汉纪六十】 起强围作噩,尽屠维大渊献,凡三年。
【魏纪一】 起上章困敦,尽玄黓摄提格,凡三年。
【魏纪二】 起昭阳单阏,尽强图协洽,凡五年。
【魏纪三】 起著雍涒滩,尽上章阉茂,凡三年。
【魏纪四】 起重光大渊献,尽阏逢摄提格,凡四年。
【魏纪五】 起旃蒙单阏,尽强圉大荒落,凡三年。
【魏纪六】 起著雍敦牂,尽旃蒙赤奋若,凡八年。
【魏纪七】 起柔兆摄提格,尽玄黓涒滩,凡七年。
【魏纪八】 起昭阳作噩,尽旃蒙大渊献,凡三年。
【魏纪九】 起柔兆困敦,尽重光大荒落,凡六年。
【魏纪十】 起玄黓敦牂,尽瘀逢涒滩,凡三年。
【晋纪一】 起旃蒙作噩,尽玄黓执徐,凡八年。
【晋纪二】 起昭阳大荒落,尽屠维大渊献,凡七年。
【晋纪三】 起上章困敦,尽著雍涒滩,凡九年。
【晋纪四】 起屠维作噩,尽著雍郭牂,凡十年。
【晋纪五】 起屠维协洽,尽目章涒滩,凡二年。
【晋纪六】 起重光作噩,尽玄黓阉茂,凡二年。
【晋纪七】 起昭阳大渊献,尽阏逢困敦,凡二年。
【晋纪八】 起旃蒙赤奋若,尽著雍执徐,凡四年。
【晋纪九】 起屠维大荒落,尽重光协洽,凡三年。
【晋纪十】 起玄黓涒滩,尽昭阳作噩,凡二年。
【晋纪十一】 起阏逢阉茂,尽柔兆困敦,凡三年。
【晋纪十二】 起强圉赤奋若,尽著雍摄提格,凡二年。
【晋纪十三】 起屠维单阏,尽重光大荒落,凡三年。
【晋纪十四】 起玄黓敦牂,尽昭阳协洽,凡二年。
【晋纪十五】 起阏逢涒 ∷滩,尽强圉大渊献,凡四年。
【晋纪十六】 起著雍困敦,尽重光单阏,凡四年。
【晋纪十七】 起玄黓执徐,尽强圉作噩,凡六年。
【晋纪十八】 起著雍淹茂,尽重光赤奋若,凡四年。
【晋纪十九】 起玄黓摄提格,尽强圉协洽,凡六年。
【晋纪二十】 起著雍涒滩,尽上章淹茂,凡三年。
【晋纪二十一】 起重光大渊献,尽阏逢摄提格,凡四年。
【晋纪二十二】 起旃蒙单阏,尽屠维协洽,凡五年。
【晋纪二十三】 起上章涒滩,尽著雍执徐,凡九年。
【晋纪二十四】 起屠维大荒落,尽上章敦牂,凡二年。
【晋纪二十五】 起重光协洽,尽旃蒙大渊献,凡五年。
【晋纪二十六】 起柔兆困敦,尽玄黓敦牂,凡七年。
【晋纪二十七】 起昭阳协洽,尽阏逢涒滩,凡二年。
【晋纪二十八】 起旃蒙作噩,尽柔兆阉茂,凡二年。
【晋纪二十九】 起强圉大渊献,尽重光单阏,凡五年。
【晋纪三十】 起玄黓执徐,尽柔兆涒滩,凡五年。
【晋纪三十一】 强圉作噩,一年
【晋纪三十二】 著雍阉茂,一年。
【晋纪三十三】 起屠维大渊献,尽上章困敦,凡二年。
【晋纪三十四】 起重光赤奋若,尽玄黓摄提格,凡二年。
【晋纪三十五】 起昭阳单阏,尽阏逢执徐,凡二年。
【晋纪三十六】 起旃蒙大荒落,尽著雍涒滩,凡四年。
【晋纪三十七】 起屠维作噩,尽上章阄茂,凡二年。
【晋纪三十八】 起重光大渊献,尽阏逢摄提格,凡四年。
【晋纪三十九】 起旃蒙单阏,尽柔兆执徐,凡二年。
【晋纪四十】 起强圉大荒落,尽屠维协洽,凡三年。
【宋纪一】 起上章涒滩,尽昭阳大渊献,凡四年。
【宋纪二】 起阏逢困敦,尽强圉单阏,凡四年。
【宋纪三】 起著雍执徐,尽上章敦牂,凡三年。
【宋纪四】 起重光协洽,尽旃蒙大渊献,凡五年。
【宋纪五】 起柔兆困敦,尽重光大荒落,凡六年。
【宋纪六】 起玄黓敦牂,尽柔兆阉茂,凡五年。
【宋纪七】 起强圉大渊献,尽上章摄提格,凡四年。
【宋纪八】 起重光单阏,尽玄黓执徐,凡二年。
【宋纪九】 昭阳大荒落,一年。
【宋纪十】 起阏逢敦牂,尽著雍阉茂,凡五年。
【宋纪十一】 起屠维大渊献,尽阏逢执徐,凡六年。
【宋纪十二】 旃蒙大荒落,一年。
【宋纪十三】 柔兆敦牂,一年。
【宋纪十四】 起强圉协洽,尽上章阉茂,凡四年。
【宋纪十五】 起重光大渊献,尽旃蒙单阏,凡五年。
【宋纪十六】 起柔兆执徐,尽著雍敦牂,凡三年。
【齐纪一】 起屠维协洽,尽昭阳大渊献,凡五年。
【齐纪二】 起阏逢困敦,尽屠维大荒落,凡六年。
【齐纪三】 起上章敦牂,尽玄黓涒滩,凡三年。
【齐纪四】 昭阳作噩,一年。
【齐纪五】 阏逢阉茂,一年。
【齐纪六】 起旃蒙大渊献,尽柔兆困敦,凡二年。
【齐纪七】 起强圉赤奋若,尽著雍摄提格,凡二年。
【齐纪八】 屠维单阏,一年。
【齐纪九】 上章执徐,一年。
【齐纪十】 重光大荒落,一年。
【梁纪一】 起玄黓敦牂,尽阏逢涒滩,凡三年。
【梁纪二】 起旃蒙作噩,尽强圉大渊献,凡三年。
【梁纪三】 起著雍困敦,尽阏逢敦牂,凡七年。
【梁纪四】 起旃蒙协洽,尽著雍阉茂,凡四年。
【梁纪五】 起屠维大渊献,尽昭阳单阏,凡五年。
【梁纪六】 起阏逢执徐,尽旃蒙大荒落,凡二年。
【梁纪七】 赵柔兆敦牂,尽强圉协洽,凡二年。
【梁纪八】 著雍涒滩(戎申),一年。
【梁纪九】 屠维作噩,一年。
【梁纪十】 上章阉茂,一年。
【梁纪十一】 起重光大渊献,尽玄黓困敦,凡二年。
【梁纪十二】 起昭阳赤奋若,尽阏逢摄提格,凡二年。
【梁纪十三】 起旃蒙单阏,尽强圉大荒落,凡三年。
【梁纪十四】 起著雍敦牂,尽阏逢困敦,凡七年。
【梁纪十五】 起旃蒙赤奋若,尽柔兆摄提格,凡二年。
【梁纪十六】 强圉单阏,一年。
【梁纪十七】 著雍执徐,一年。
【梁纪十八】 屠维大荒落,一年。
【梁纪十九】 上章敦牂,一年。
【梁纪二十】 起重光协洽,尽玄黓涒滩,凡二年。
【梁纪二十一】 起昭阳作噩,尽阏逢阉茂,凡二年。
【梁纪二十二】 起旃蒙大渊献,尽柔兆困敦,凡二年。
【陈纪一】 起强圉赤奋若,尽屠维单阏,凡三年。
【陈纪二】 起上章执徐,尽玄黓敦牂,凡三年。
【陈纪三】 起昭阳协洽,尽柔兆阉茂,凡四年。
【陈纪四】 起强围大渊献,尽重光单阏,凡五年。
【陈纪五】 起玄黓执徐,尽阏逢敦,凡三年。
【陈纪六】 起旃蒙协洽,尽柔兆涒滩,凡二年。
【陈纪七】 起强圉作噩,尽屠维大渊献,凡三年。
【陈纪八】 上章困敦,一年。
【陈纪九】 起重光赤奋若,尽昭阳单阏,凡三年。
【陈纪十】 起阏逢执徐,尽著雍涒滩,凡五年。
【隋纪一】 起屠维作噩,尽重光大渊献,凡三年。
【隋纪二】 起玄黓困敦,尽屠维协洽,凡八年。
【隋纪三】 起上章滩,尽昭阳大渊献,凡四年。
【隋纪四】 起阏逢困敦,尽强圉单阏,凡四年。
【隋纪五】 起著雍执徐,尽玄黓涒滩,凡五年。
【隋纪六】 起昭阳作噩,尽旃蒙大渊献,凡三年。
【隋纪七】 起柔兆困敦,尽强圉赤备若五月,凡一年有奇。
【隋纪八】 起强阏赤奋若六月,不满一年。
【唐纪一】 起著雍摄提格正月,尽七月,不满一年。
【唐纪二】 起著雍摄提格八月,尽十二月,不满一年。
【唐纪三】 起屠维单阏正月,尽十月,不满一年。
【唐纪四】 起屠维单阏十一月,尽重光大荒落二月,凡一年有奇。
【唐纪五】 起重光大荒落三月,尽十二月,不满一年。
【唐纪六】 起玄黓敦牂,尽阏逢涒滩五月,凡二年有奇。
【唐纪七】 起阏逢涒滩六月,尽柔兆阉茂八月,凡二年有奇。
【唐纪八】 起柔兆阉茂九月,尽著雍困敦七月,凡二年。
【唐纪九】 起著雍困敦九月,尽重光单阏,凡三年有奇。
【唐纪十】 起玄黓执徐,尽强圉作噩四月,凡五年有奇。
【唐纪十一】 起强圉作噩五月,尽上章困敦,凡三年有奇。
【唐纪十二】 起重光赤奋若,尽昭阳单阏三月,凡二年有奇。
【唐纪十三】 趣昭阳单阏四月,尽旃蒙大荒落五月,凡二年有奇。
【唐纪十四】 起旃蒙大荒落六月,尽著雍涒滩三月,凡二年有奇。
【唐纪十五】 起著雍涒滩四月,尽阏蒙单阏九月,凡七年有奇。
【唐纪十六】 起旃蒙单瘀十月,尽玄勣阉茂七月,凡六年有奇。
【唐纪十七】 起玄勣阉茂八月,尽上章困敦,凡八年有奇。
【唐纪十八】 起重光协洽,尽重光大荒落,凡十一年。
【唐纪十九】 起玄黓敦牂,尽柔兆阉茂,凡五年。
【唐纪二十】 起强圉大渊献,尽重光单阏,凡五年。
【唐纪二十一】 起玄黓执徐,尽柔兆涒滩,凡五年。
【唐纪二十二】 起强圉作噩,尽上章困敦六月,凡三年有奇。
【唐纪二十三】 起上章困敦七月,尽旃蒙大荒落正月,凡四年有奇。
【唐纪二十四】 起旃蒙大荒落二月,尽强圉协洽,凡二年有奇。
【唐纪二十五】 起著雍涒滩,尽上章阉茂七月,凡二年有奇。
【唐纪二十六】 起上章阉茂八月,尽昭阳赤奋若,凡三年有奇。
【唐纪二十七】 起阏逢摄提格,尽强圉大荒落,凡四年。
【唐纪二十八】 起著雍敦牂,尽旃蒙赤奋若,凡八年。
【唐纪二十九】 起柔兆摄提格,尽昭阳作噩,凡八年。
【唐纪三十】 起阏逢阉茂,尽重光大荒落,凡八年。
【唐纪三十一】 起玄黓敦牂,尽强圉大渊献十一月,凡五年有奇。
【唐纪三十二】 起强圉大渊献十二月,尽昭阳大荒落,凡六年有奇。
【唐纪三十三】 起阏逢敦牂,尽柔兆涒滩四月,凡二年有奇。
【唐纪三十四】 起柔兆涒滩五月,至九月,不满一年。
【唐纪三十五】 起柔兆涒滩十月,尽强圉作噩闰月,不满一年。
【唐纪三十六】 起强围作噩九月,尽著雍阉茂,凡一年有奇。
【唐纪三十七】 起屠维大渊献,尽上章困敦,凡二年。
【唐纪三十八】 起重光赤奋若,尽昭阳单阏六月,凡二年有奇。
【唐纪三十九】 起昭阳单瘀七月,尽旃蒙大荒落十月,凡二年有奇。
【唐纪四十】 起旃蒙大荒落闰月,尽昭阳赤奋若,凡八年有奇。
【唐纪四十一】 起阏逢摄提格,尽屠维协洽七月,凡五年有奇。
【唐纪四十二】 起屠维协洽八月,尽重光作噩五月,凡一年有奇。
【唐纪四十三】 起重光作噩六月,尽玄黓阉茂,凡一年有奇。
【唐纪四十四】 起昭阳大渊献正月,尽十月,不满一年。
【唐纪四十五】 起昭阳大渊献十一月,尽阏逢困敦正月,不满一年。
【唐纪四十六】 起阏逢困敦二月,尽四月,不满一年。
【唐纪四十七】 起阏逢困敦五月,尽旃蒙赤奋若七月,凡一年有奇。
【唐纪四十八】 起旃蒙赤奋若八月,尽强圉单阏七月,凡二年。
【唐纪四十九】 起强圉阏八月,尽重光协洽,凡四年有奇。
【唐纪五十】 起玄黓涒滩,尽阏逢阉茂五月,凡二年有奇。
【唐纪五十一】 起阏逢阉茂六月,尽上章执徐,凡六年有奇。
【唐纪五十二】 起重光大荒落,尽旃蒙作噩,凡五年。
【唐纪五十三】 起柔兆阉茂,尽屠维赤奋若六月,凡三年有奇。
【唐纪五十四】 起屠维赤奋若七月,尽玄黓执徐九月,凡三年有奇。
【唐纪五十五】 起玄黓执徐十月,尽柔兆涒滩,凡四年有奇。
【唐纪五十六】 起强圉作噩,尽屠维大渊献正月,凡二年有奇。
【唐纪五十七】 起屠维大渊献二月,尽重光赤奋若六月,凡二年在奇。
【唐纪五十八】 起重光赤奋若七月,尽玄黓摄提格,凡一年有奇。
【唐纪五十九】 起昭阳单阏,尽著雍涒滩,凡六年。
【唐纪六十】 起屠维作噩,尽昭阳赤奋若,凡五年。
【唐纪六十一】 起阏逢摄提格,尽强圉大荒落,凡四年。
【唐纪六十二】 起著雍敦牂,尽玄默阉茂,凡五年。
【唐纪六十三】 起昭阳大渊献,尽阏逢困敦七月,凡一年有奇。
【唐纪六十四】 起阏逢困敦闰月,尽屠维大荒落,凡五年有奇。
【唐纪六十五】 起上章敦牂,尽屠维单阏,凡十年。
【唐纪六十六】 起上章执徐,尽强圉大渊献,凡八年。
【唐纪六十七】 起著雍困敦,尽屠维赤奋若,凡二年。
【唐纪六十八】 起上章摄提格,尽柔兆涒滩,凡七年。
【唐纪六十九】 起强圉作噩,尽上章困敦十月,凡三年有奇。
【唐纪七十】 起上章困敦十一月,尽玄黓摄提格四月,凡一年有奇。
【唐纪七十一】 起玄黓摄提格五月,尽阏逢执徐五月,凡二年有奇。
【唐纪七十二】 起阏逢执徐六月,尽强圉协洽三月,凡二年有奇。
【唐纪七十三】 起强圉协洽四月,尽著雍涒滩,凡一年有奇。
【唐纪七十四】 起屠维作噩,尽重光大渊献,凡三年。
【唐纪七十五】 起玄黓困敦,尽阏逢摄提格,凡三年。
【唐纪七十六】 起旃蒙单阏,尽柔兆执徐,凡二年。
【唐纪七十七】 起强圉大荒落,尽屠维协洽,凡三年。
【唐纪七十八】 起上章涒滩,尽重光作噩,凡二年。
【唐纪七十九】 起玄黓阉茂,尽昭阳大渊献正月,凡一年有奇。
【唐纪八十】 起昭阳大渊献二月,尽阏逢困敦闰月,凡一年有奇。
【唐纪八十一】 起阏逢困敦五月,尽柔兆摄提格,凡二年有奇。
【后梁纪一】 起强圉单阏,尽著雍执徐七月,凡一年有奇。
【后梁纪二】 起著雍执徐八月,尽重光协洽二月,凡二年有奇。
【后梁纪三】 起重光协洽三月,尽昭阳作噩十一月,凡二年有奇。
【后梁纪四】 起昭阳作噩十二月,尽强圉赤奋若六月,凡三年有奇。
【后梁纪五】 起强圉赤奋若七月,尽屠维单阏九月,凡二年有奇。
【后梁纪六】 起屠维单阏十月,尽玄黓敦牂,凡三年有奇。
【后唐纪一】 昭阳协洽,一年。
【后唐纪二】 起阏逢涒滩,尽旃蒙作噩十月,凡一年有奇。
【后唐纪三】 起旃蒙作噩十一月,尽柔兆阉茂三月,不满一年。
【后唐纪四】 起柔兆阉茂四月,尽强圉大渊献六月,凡一年有奇。
【后唐纪五】 起强圉大渊献七月,尽屠维赤奋若,凡二年有奇。
【后唐纪六】 起上章摄提格,尽玄黓执徐六月,凡二年有奇。
【后唐纪七】 起玄黓执徐七月,尽阏逢敦牂闰正月,凡一年有奇。
【后唐纪八】 起阏逢敦牂二月,尽旃蒙协洽,凡一年有奇。
【后晋纪一】 柔兆涒滩,一年。
【后晋纪二】 起强圉作噩,尽著雍阉茂,凡二年。
【后晋纪三】 起屠维大渊献,尽重光赤奋若,凡三年。
【后晋纪四】 起玄默摄提格,尽阏逢执徐正月,凡二年有奇。
【后晋纪五】 起阏逢执徐二月,尽旃蒙大荒落七月,凡一年有奇。
【后晋纪六】 起旃蒙大荒落八月,尽柔兆敦牂,凡一年有奇。
【后汉纪一】 起强圉协洽正月,尽四月,不满一年。
【后汉纪二】 起强圉协洽五月,尽著雍涒滩二月,不满一年。
【后汉纪三】 起著雍涒 ∷滩三月,尽屠维作噩,凡一年有奇。
【后汉纪四】 上章阉茂,一年。
【后周纪一】 起重光大渊献,尽玄黓困敦八月,凡一年有奇。
【后周纪二】 起玄黓困敦九月,尽阏逢摄提格四月,凡一年有奇。
【后周纪三】 起阏逢摄提格五月,尽柔兆执徐二月,凡一年有奇。
【后周纪四】 起柔兆执徐三月,尽强圉大荒落,凡一年有奇。
【后周纪五】 起著雍敦牂,尽屠维协洽,凡二年。

书名:资治通鉴

/2097页